Weblog Groen 2020-4

 1. Er is altijd een keuze

  21 maart 2021 om 09:00 by Wouter Beekers

  Beekers - altijd een keuze

  “We hebben geen keuze.” Met deze zin sprak onze minister-president ons herhaaldelijk aan op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is goed als ’s lands leider in crisistijden een gevoel van urgentie weet te verwoorden. Toch zit ik met een tamelijk principieel probleem. De uitspraak ‘we hebben geen keuze’ staat namelijk toch wel haaks op het idee van democratie.

  Lees verder

 2. Bruggenbouwers en heilige woede

  21 maart 2021 om 09:00 by Hepke Deelstra

  Deelstra - Bruggenbouwers

  'Wij en zij.' Dat is de manier waarop steeds meer mensen denken. Het lijkt erop dat tegenstellingen en scheidslijnen in de samenleving sterker worden. Polarisatie kan extreme gevolgen hebben: de Rwandese geoncide (1994) is een gruwelijk voorbeeld van wat er kan gebeuren als je elkaar alleen als onderdeel van een groep ziet. Hoe kunnen we destructieve polarisatie tegengaan en dus gaan ‘de-polariseren’? Filosoof Bart Brandsma denkt daarover na en sprak hierover op de afgelopen bestuurdersdag van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. In dit artikel een verslag en reflectie op de bijdrage van Brandsma.

  Lees verder

 3. Schild voor de zwakken, recht van de sterkste, roversbende?

  21 maart 2021 om 09:00 by Mirjam Kosten

  Kosten - Roversbende

  Met 124 tegen 26 stemmen sprak de Tweede Kamer in september dit jaar uit: Nederland is géén corrupt land. Het was een reactie op Wilders’ bijdrage aan de Algemene Beschouwingen waarin de toestand van Nederland somber afgeschilderd werd: de rechtsstaat zou failliet zijn, het land corrupt en willekeur zou regeren. Het is goed dat de meerderheid van de Kamer daar anders over denkt, maar zoiets wordt natuurlijk niet per motie bepaald. De overheid blijkt soms helemaal niet betrouwbaar richting haar burgers - en tegelijk is dat precies wat te verwachten valt.

  Lees verder

 4. ‘De menselijke maat is er nooit geweest’

  21 maart 2021 om 09:00 by Mirjam Kosten

  Kosten - Menselijke maat

  Instituut Publieke Waarden doet het allemaal: mensen uit de problemen helpen, onderzoeken hoe die zijn ontstaan en in gesprek gaan met overheden om systemen te verbeteren. We spreken oprichter Albert Jan Kruiter over het thema ‘betrouwbare overheid’. Zijn conclusie is een sombere: overheid en burger hebben wederzijds onrealistische verwachtingen van elkaar. Hoewel kritisch op de rol van de Tweede Kamer, ziet hij toch een glansrol weggelegd voor de Kamer in het oplossen van veel problemen: “Schaf eindelijk die toeslagen af.”

  Lees verder

 5. De weg omhoog weer vinden

  21 maart 2021 om 09:00 by Robert van Putten

  Van Putten, de weg omhoog

  De overheid staat er vandaag de dag niet goed voor. Beelden van falend beleid, gefrustreerde burgers, krakende uitvoeringsdiensten en dwarsliggende ambtenaren overheersen. De samenleving bejegent de overheid met toenemend wantrouwen. Inmiddels vinden ook in Nederland complottheorieën gretig aftrek en dragen populisten soms actief bij aan het ondermijnen van publieke instituties. De dringende vraag is dan ook hoe een haperende overheid de weg omhoog weer kan vinden. Dat vraagt om praktische handreikingen, maar ook om een normatief kader. We kunnen bij het zoeken naar herstel niet zonder een beeld van een goede overheid. Daarom schets ik hier vier aanknopingspunten voor een theorie van goed bestuur.

  Lees verder

 6. Krakkemikkigheid

  21 maart 2021 om 09:00 by Els Kooij

  Kooij - Krakkemikkigheid

  Vertrouwen en troost hadden vroeger alles met elkaar te maken. Troost betekent in onze tijd voornamelijk het stillen van pijn en verdriet. Van oorsprong heeft troost dezelfde betekenis als het Engelse woordje ‘trust’. Troost betekende trouw, vertrouwen, vastigheid, zekerheid.

  Lees verder

 7. Een keuze van het hart

  21 maart 2021 om 09:00 by Madelon Grant

  Grant - Keuze van het hart

  In het huidige maatschappelijke debat lijkt de druk soms zo hoog op te lopen dat verbindingen verbroken worden. Deze polarisatie is ook te zien in het gesprek over het koloniale verleden en daaraan verwante onderwerpen zoals het slavernijverleden, de zogenaamde ‘politionele acties’ in Indonesië, of de behandeling van Molukkers in Nederland. Dit artikel verkent de vraag hoe de overheid kan bijdragen aan het herstel van dergelijke verbroken verbindingen in het gesprek over het koloniale verleden. De overheid is zelf geen neutrale scheidsrechter, maar ook speler in het geheel. Deze verkenning zal plaatsvinden op basis van een binnen het christendom vertrouwd perspectief van rechtvaardigheid, vergeving en genezing. Dit perspectief doet recht aan ons gezamenlijke verleden, heden én toekomst, en kan helpen om te onderzoeken hoe wij ons in nieuwe, constructieve relaties tot elkaar kunnen verhouden.

  Lees verder

 8. Betrouwbare overheid: ook voor ondernemers

  21 maart 2021 om 09:00 by Herman Timmermans

  Timmermans - Ook voor ondernemers

  In het algemeen is er weinig belangstelling in de lokale politiek voor ondernemers, voor de inkomstenkant van de begroting en is er te weinig kennis over het belang van een sterke lokale economie voor de gemeente en de regio. De gemeenteraad bestaat voor een groot deel uit ambtenaren die buiten de gemeente werken, uit mensen werkzaam in sectoren als onderwijs en cultuur en uit gepensioneerden. Er is in de politiek wel veel aandacht voor de uitgaven, en dan vooral in het sociaal domein.

  Lees verder

 9. De decentrale rekenkamer

  21 maart 2021 om 09:00 by Piet van Dijk

  Van Dijk - Decentrale rekenkamer

  Inspecties, ombudsmannen, rekenkamers: er bestaan instituten te over om de kwaliteit van bestuur in de gaten te houden. We lichten één van die instituten uit: de lokale rekenkamers, die onafhankelijk onderzoeken of het bestuur doeltreffend, doelmatig en rechtmatig te werk gaat. Hoe controleren ze de kwaliteit van het lokale bestuur? En wat merkt de burger van het werk van de rekenkamers?

  Lees verder

 10. Integriteit 2.0: opereren in grijs gebied

  21 maart 2021 om 09:00 by Mirjam Kosten

  Kosten - Integriteit 2.0

  Een betrouwbare overheid begint bij betrouwbare overheidsfunctionarissen. In de politiek begint het bij integere politici. In haar lectoraat aan de Hogeschool Saxion onderzoekt dr. Willeke Slingerland integriteit in het openbaar bestuur. Bij het schrijven van haar proefschrift ontdekte ze dat het denken over integriteit niet aansluit bij integriteitskwesties in de praktijk. Integriteit in netwerken is een stuk ingewikkelder dan het bijhouden van een geschenkenregister. Jezelf kunnen aankijken in de spiegel is geen garantie voor integriteit. ‘Je hebt als politicus recht op moreel beraad’, vindt Slingerland, en voor politieke partijen ziet ze de plicht om hun politici daarin te begeleiden.

  Lees verder