Betrouwbare overheid: ook voor ondernemers

Betrouwbare overheid: ook voor ondernemers

Timmermans - Ook voor ondernemers

21 maart 2021 by Herman Timmermans

Interruptie

In het algemeen is er weinig belangstelling in de lokale politiek voor ondernemers, voor de inkomstenkant van de begroting en is er te weinig kennis over het belang van een sterke lokale economie voor de gemeente en de regio. De gemeenteraad bestaat voor een groot deel uit ambtenaren die buiten de gemeente werken, uit mensen werkzaam in sectoren als onderwijs en cultuur en uit gepensioneerden. Er is in de politiek wel veel aandacht voor de uitgaven, en dan vooral in het sociaal domein.

Hoe zich die te weinig kennis uit? Ik noem twee voorbeelden. Op een bedrijventerrein komt bijna niemand die er niet werkt, terwijl daar de financiële middelen vandaan komen om als raad de uitgaven te kunnen doen. En áls het al gaat over het bedrijfsleven, gaat het bijna altijd over dat er mogelijk winst gemaakt wordt, alsof dat iets dubieus is. Ook wordt vergeten dat een groot deel van de omzet van een MKB-bedrijf bij de overheid terecht komt. Van een MKB-bedrijf met een omzet van € 700.000 gaat zo’n € 300.000 naar  werknemers en ongeveer € 250.000 naar de overheid via belasting en heffingen. Het is uit die middelen dat het sociaal domein bekostigd kan worden.

Overheden hebben ondernemers nodig om hun ambities waar te kunnen maken. Denk aan de plannen voor een duurzame, circulaire, CO2-neutrale economie. Ondernemers moeten dat mogelijk gaan maken – ambtenaren leggen geen zonnepanelen.

Kortom: ondernemers zijn belangrijk, ook als de overheid of lokale overheden daar niet zoveel oog voor hebben.

Want bedrijven en ondernemers zorgen dat er inkomen is voor de inwoners van de gemeente. Ze zorgen voor werkgelegenheid, voor innovatie en voor arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als de politieke focus altijd op de zwakkere ligt en dat ook het vertrekpunt is van een politieke visie, ontstaat er eenzijdigheid in denken en is er geen oog voor de ondernemer die ten onrechte steeds als sterke wordt gezien. Dat zorgt ervoor dat overheden in hun beleid te weinig rekening houden met ondernemers en met de factor economie.

Ik noem twee voorbeelden waarin overheden betrouwbaarder kunnen worden richting ondernemers. Ten eerste: denk na over uitvoering. Er is een overdaad aan beleidsinitiatieven vanuit de lokale overheid, maar bij de uitvoering stokt het. Als het op uitvoering van de klimaatambities aankomt, is er onvoldoende aansluiting met de werkelijkheid waarin dat beleid gerealiseerd moet worden. Soms worden ondernemers bij de beleidsvoorbereiding niet eens betrokken, terwijl zij wel worden geacht ze operationeel te maken. Niet erg vertrouwenwekkend. Ten tweede: maak ondernemers geen melkkoe. Bij gemeentebegrotingsproblemen, zoals we die nu kunnen verwachten, wordt ineens ook gekeken naar de ondernemersfondsen. Het geld voor die fondsen wordt echter opgebracht door de ondernemers zelf. Het geeft dan geen pas dat gemeenten die fondsen willen afromen. De term onbetrouwbaar komt dan in zicht.

Kortom: ik pleit voor echte aandacht voor de toegevoegde waarde van de ondernemer die vrij is om te ondernemen, voor sterke wethouders Economische Zaken, voor meer kennis van de economie in de raad en bij de ambtenaren. Ik pleit voor echte samenwerking met ondernemers gericht op de concrete uitvoering om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. Gemeentes zijn gebaat bij sterke ondernemers, ondernemers zijn gebaat bij een betrouwbare overheid.