Veiligheid

Verdieping - Het leven - Veiligheid

Is het goed als de burger de veiligheid op straat waarborgt?

veiligheid

Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat een goede ontwikkeling?

In Veiligheid in verbondenheid betoogt Ronald van Steden dat het mooi is wanneer burgers in lokale veiligheidsprojecten participeren, maar dat we niet naïef moeten zijn. Burgerparticipatie op het vlak van criminaliteits- en overlast bestrijding kan samengaan met een te grote focus op controle, handhaving en repressie. Dit kan leiden tot discriminatie, uitsluiting en eigenrichting. Meer ruimte voor burgers in lokale veiligheidsprojecten moet worden gekoppeld aan een hechte samenwerking met professionals, zoals wijkagenten en gemeentelijke opbouwwerkers.

Bestel 'Veiligheid in verbondenheid'

Een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

Veiligheid CU Omslag_HR

Neem contact met ons op

Contact met Mirjam Kosten

Mirjam vierkant.jpg