ANBI

ANBI

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift en contributie zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Zoals de ANBI-regels vragen, zetten we een aantal gegevens over het WI op een rij.

Naam: Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
RSIN: 8096.60.398
KvK: 32084387

Bezoekadres
Piet Mondriaanlaan 48
3812 GV Amersfoort
tel 033 - 422 69 69

Postadres
Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Doelstelling
Het Wetenschappelijk Instituut (WI) verdiept en vernieuwt het denken over christelijke politiek. Voor de partij en al haar politici en bestuurders, maar ook voor hen die zich op een andere manier betrokken voelen bij de politiek van de ChristenUnie en / of bij het christelijk-sociale denken. Het WI slaat bruggen tussen de christelijk-sociale traditie, de dagelijkse politiek en toekomstvisies voor christelijke politiek en houdt de partij aan haar christelijk-sociale koers.

We doen dat door het uitbrengen van publicaties, het organiseren van congressen, discussies en lezingen en deelname aan publiek debat en partijdebat. Zo willen wij een stem zijn in de publieke opinievorming, en christenpolitici van dienst zijn in plaatselijke gemeenten, waterschappen, provincies, Den Haag en Brussel.

In de statuten staat het doel van het WI als volgt omschreven:
- het tot verdere ontwikkeling brengen van het christelijke denken over staat en samenleving, met inachtneming van hetgeen daarover in de traditie van het gereformeerd protestantisme naar voren is gebracht;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek - primair - ten dienste van de ChristenUnie en zijn vertegenwoordigers in raden, staten, kamers en het Europees Parlement;
- het stimuleren van bezinning en discussie over de resultaten van dit onderzoek, zowel binnen de ChristenUnie als daarbuiten.

Beleidsplan
Onze doelstelling brengen we in de praktijk door middel van:

- Een opinieblad: Groen
- Boekpublicaties, rapporten, (opinie)artikelen
- Congressen, de jaarlijkse Groenlezing, lezingen en gesprekken 
- Deelname van onderzoekers aan externe debatten en lezingen
- het Fellows-talentenprogramma en de Summer School
- Communicatie via nieuwsbrieven (papier en digitaal), de website, FacebookTwitter en LinkedIn.

Dat doen we met een klein team van vaste medewerkers: onderzoekers (ca. 3,0 fte), een eindredacteur van ons kwartaalblad (ca. 0,6 fte) en een communicatieadviseur (ca. 0,6 fte). Meer informatie over de medewerkers vindt u hier.

Netwerken
Het WI ziet voor zichzelf een belangrijke functie in het mobiliseren en inzetten van kennis in en rondom de ChristenUnie. Dat geldt niet alleen voor zijn eigen wetenschappelijke bezinning. Het WI speelt graag ook de rol van kennismakelaar tussen (ervarings)deskundigen en politici. Bovendien ambieert het WI aanwezige kennis binnen de ChristenUnie zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met (ervarings)deskundigen in de publieke opinievorming.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen
Het WI van de ChristenUnie heeft drie belangrijkste inkomstenbronnen:

- rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (ongeveer 60%);
- bijdragen van zijn donateurs (30%);
- bijdragen van de ChristenUnie en haar Bestuurdersvereniging (ongeveer 10%).

De steun die het WI van de ChristenUnie krijgt vanuit de partij en vanuit enkele duizenden donateurs is bijzonder, ook in vergelijking met soortgelijke politieke denktanks. Die steun geeft het WI veel mogelijkheden. Daarvoor zijn wij dankbaar, en wij koesteren de relatie met de partij en onze donateurs.

Het vermogen wordt beheerd door de directeur van het WI, ondersteund door medewerkers van het WI en het partijbureau van de ChristenUnie, onder toezicht van het Curatorium (in het bijzonder van de penningmeester). Het beheer van het vermogen is gericht op continuïteit van de organisatie. Het WI heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
Het stichtingsbestuur heet bij het WI ‘het Curatorium’. Het Curatorium ziet toe op het functioneren van het WI en adviseert de medewerkers inhoudelijk. De Curatoriumvergaderingen worden ook bijgewoond door adviserende afgevaardigden van de Eerste en Tweede Kamer, de Bestuurdersvereniging en de jongerenorganisatie PerspectieF. Informatie over de samenstelling en bemensing van het curatorium vindt u hier.

Beloning
Leden van het curatorium krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Het personeel werkzaam bij het WI van de ChristenUnie valt niet onder een CAO. De salariëring is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA). De functie van de directeur is ingeschaald in schaal 12.

Financiƫle verantwoording

Formulier publicatieplicht