ANBI

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus uw gift en contributie is aftrekbaar van de belasting. Zoals de ANBI-regels vragen, zetten we een aantal gegevens over het WI op een rij.

Naam: Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
RSIN: 8096.60.398
KvK: 32084387

Bezoekadres
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort
tel 033 - 422 69 69

Postadres
Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Doelstelling
Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie slaat bruggen tussen de christelijk-sociale traditie, de dagelijkse politiek en de toekomstvisies. We doen dat door het uitbrengen van publicaties en het organiseren van congressen, discussies en lezingen. Zo willen wij een stem zijn in de publieke opinievorming, en christenpolitici van dienst zijn in plaatselijke gemeenten, provincies, Den Haag en Brussel.

In de statuten staat het doel van het WI als volgt omschreven:
- het tot verdere ontwikkeling brengen van het christelijk denken over staat en samenleving, met inachtneming van hetgeen daarover in de traditie van het gereformeerd protestantisme naar voren is gebracht;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek –primair- ten dienste van de ChristenUnie en zijn vertegenwoordigers in raden, staten, kamers en het Europees Parlement;
- het stimuleren van bezinning en discussie over de resultaten van dit onderzoek, zowel binnen de ChristenUnie als daarbuiten.

Beleidsplan
Onze doelstelling brengen we in de praktijk door middel van:

- Een opinieblad: Groen
- Boekpublicaties, rapporten, (opinie)artikelen
- Congressen, de jaarlijkse Groenlezing, tafelgesprekken, expertmeetings
- Deelname van onderzoekers aan externe debatten en lezingen
- Fellows-talentenprogramma
- Communicatie via nieuwsbrieven (papier en digitaal), de website, Facebook en Twitter.

Dat doen we door een klein team van vaste medewerkers: onderzoekers (ca. 2,0 fte), een eindredacteur van ons kwartaalblad (ca. 0,3 fte) en een bureaumedewerker (ca. 0,6 fte). De vaste medewerkers worden ondersteund door onbezoldigde gastonderzoekers, vrijwilligers en stagiairs. Meer informatie over de medewerkers vindt u hier.

Inhoudelijke prioriteit: christelijk-sociaal 2030
Er zijn veel belangrijke maatschappelijke vragen waarmee een WI zich kan bezig houden. Maar we zijn pas van toegevoegde waarde wanneer we ons kunnen verdiepen in thema’s en vanuit die verdieping met nieuwe antwoorden kunnen komen. Op dit moment is het kernprogramma van ons onderzoek “Christelijk-sociaal 2030”. In deze serie onderzoekt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid. Zo wordt het christelijk-sociale denken, dat steeds een alternatief is geweest voor liberaal individualisme en sociaaldemocratisch collectivisme, vruchtbaar gemaakt voor de 21e eeuw.

Toekomstgericht en toegankelijk
Het WI heeft de afgelopen jaren, onder andere met het programma Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid, een goed fundament gelegd voor het denken over christelijk-sociale politiek. De komende jaren willen we ons richten op concrete maatschappelijke vraagstukken in de toekomst en trachten te komen met politiek bruikbare denkrichtingen, adviezen en suggesties. Daarbij sluiten we aan bij actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Netwerken
Het WI ziet voor zichzelf een belangrijke functie in het mobiliseren en inzetten van kennis in en rondom de ChristenUnie. Dat geldt niet alleen voor zijn eigen wetenschappelijke bezinning. Het WI speelt graag ook de rol van kennismakelaar tussen (ervarings)deskundigen en politici. Bovendien ambieert het WI aanwezige kennis binnen de ChristenUnie zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met (ervarings)deskundigen in de publieke opinievorming.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen
Het WI van de ChristenUnie heeft drie belangrijkste inkomstenbronnen:

- rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen (40-50%);
- bijdragen van zijn donateurs (30-40%);
- bijdragen van de ChristenUnie en haar Bestuurdersvereniging (10-20%).

De steun die het WI van de ChristenUnie krijgt vanuit de partij en enkele duizenden donateurs is bijzonder, ook in vergelijking met soortgelijke politieke denktanks. Het geeft het WI veel mogelijkheden. Daarvoor zijn wij dankbaar en de relatie met de partij en onze donateurs koesteren wij.

Het vermogen wordt beheerd door de directeur van het WI ondersteund door medewerkers van het WI en het partijbureau van de ChristenUnie, onder toezicht van het Curatorium (in het bijzonder van die van de penningmeester). Het beheer van het vermogen is gericht op continuïteit van de organisatie. Het WI heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
Het stichtingsbestuur heet bij het WI ‘het Curatorium’. Het Curatorium ziet toe op het functioneren van het WI en adviseert de medewerkers inhoudelijk. De Curatoriumvergaderingen worden ook bijgewoond door adviserende afgevaardigden van de Eerste en Tweede Kamer, de Bestuurdersvereniging en de jongerenorganisatie PerspectieF. Informatie over de samenstelling en bemensing van het curatorium vindt u hier.

Beloning
Leden van het curatorium krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Het personeel werkzaam bij het WI van de ChristenUnie valt niet onder een CAO. De salariëring is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA). De functie van de directeur is ingeschaald in schaal 12.

WI ChristenUnie jaarplan 2018

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2018 jaarplan WI ChristenUnie237013application/pdfdownload

Actueel verslag

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2017 jaarverslag WI ChristenUnie712240application/pdfdownload

Financiële verantwoording

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarrekening WI 201588727application/pdfdownload
Jaarrekening WI 201687803application/pdfdownload
Jaarrekening WI 201787486application/pdfdownload