Sociaal-economisch

Het WI was er al even mee bezig: een studie over sociaal-economische vraagstukken. En toen kwam de crisis. De auteurs namen de gevolgen daarvan mee in 'Samen de schouders eronder'. In dat WI-boek vindt u antwoorden op vragen ná de crisis. Hoe richten we dan onze sociale en economische structuren in? Hoe gaan we om met vergrijzing, arbeidsparticipatie en gezinsbeleid? Bestel het boek:

Product
Voorbeeld
Samen de schouders eronder

Oudere werknemers moeten worden gestimuleerd langer door te werken zodat de druk op jonge gezinnen vermindert. Dat zegt het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie in het boek Samen de schouders eronder. De vergrijzing gaat door en de beroepsbevolking krimpt. De staatsschuld neemt momenteel weer toe als gevolg van afnemende belasting- en premieopbrengsten door winstdaling, stijging van de werkloosheid. Het is daarom van belang om ook op langere termijn orde op zaken te stellen."

De crisis biedt bovendien een momentum voor bezinning over de balans tussen werk en zorg: maakt een leven van gejaagdheid en veel verdienen ook gelukkig?", aldus het WI. De zorg voor kinderen, ouderen en hulpbehoevenden mag volgens het Instituut niet in de knel komen. "De huidige tijd bepaalt ons bij de vraag welke waarde we hechten aan zorgtaken en onbetaalde arbeid."

Vrijheid voor ouders
Het WI dringt er op aan dat jonge ouders de vrijheid behouden om minder te werken zolang ze de zorg voor jonge kinderen dragen en zet daarom in op meer arbeidsparticipatie van ouderen. "Onderzoek leert dat Nederlandse ouders momenteel zeer tevreden zijn met de keuzevrijheid die zij hebben in het verdelen van arbeid en zorg en dat hun kinderen de gelukkigste zijn in de westerse wereld. Onze benadering bevordert dat dit zo kan blijven."

Om die reden willen de auteurs van de nieuwe publicatie de overdraagbaarheid van de heffingskorting voor ouders met kinderen tot 5 jaar voor de toekomst behouden. "Ons voorstel is niet om terug te keren naar het kostwinnersmodel, maar we willen ouders met jonge kinderen in die fase van hun leven de mogelijkheid geven hun kinderen zelf op te voeden. Ook willen we de keuzevrijheid van ouders bevorderen door een breed kindgebonden budget."

Werk naar werk
De werkgelegenheid onder ouderen kan worden verbeterd door werkgevers deels verantwoordelijk te maken voor werk-naar-werk transities en door scholing. Ook moeten vrijwillige demotie en deeltijdpensioen worden aangemoedigd.

AOW
Het WI pleit bovendien voor de verhoging van de pensioenleeftijdsgrens van 65 jaar, gekoppeld aan de levensverwachting. Het is voor het eerst dat dit in een publicatie van de ChristenUnie gebeurt. De hoogte van de AOW wordt vervolgens gegarandeerd door versnelde fiscalisering van de AOW en door invoering van de houdbaarheidsbijdrage, die ervoor zorgt dat rijkere 65-plussers meer belasting gaan betalen

Enkele andere aanbevelingen:

  • Creëer meer mogelijkheden voor flexibele werktijden, schooltijdbanen en thuiswerken
  • Erken de waarde van onbetaalde arbeid en informele zorgrelaties
  • Bundel kindgebonden verlofregelingen tot flexibel verlof dat deels wordt doorbetaald
  • Zorg voor een studiebeurs en laag collegegeld voor 30-plussers
  • Snoei in het woud van inkomensvoorzieningen, regelingen en belastingkortingen
  • Geef meer ruimte aan de professional en aan lokale initiatieven
  • Voer geen vlaktaks in

 

14.95

 

Congres Arbeid & Zorg
Het project Arbeid & Zorg werkte toe naar een sociaal economische publicatie. Op 4 april 2008 organiseerde het WI een congres met hetzelfde thema. Op dit congres spraken Mr. drs. René Paas (CNV-voorzitter), prof. dr. Peter Ester, dr. Erna Hooghiemstra en drs. Benne van Popta over thema's rond gezin en arbeidsparticipatie. Centraal stonden vragen als: hoe moet gezinsbeleid eruit zien in een tijd waarin alles lijkt te draaien om arbeidsparticipatie? Moeten er maatregelen worden getroffen om oudere werknemers langer door te laten werken?

Lees hier het uitgebreide verslag van het congres.