Wooncongres

De woningmarkt is aan een grootschalige renovatie toe, vindt sociaal geograaf Willeke de Jager. Idealiter is de woningmarkt als een woning die stevig staat, met een dak dat beschermt tegen regen. Maar met het huis van onze woningmarkt is van alles mis. Het dak is te groot en het lekt. Er zitten grote scheuren in de muren en de woning is ingezakt.

Wat houdt deze renovatie van de woningmarkt in, en wat betekent die voor woningcorporaties, beleggers en maatschappelijke initiatieven? En welke rol wordt dan van gemeenten en provincies verwacht? Tijdens een wooncongres op zaterdag 4 november (10.00 - 15.00 uur) in Amersfoort Vathorst presenteren wij hierover een nieuwe WI-studie. Daarover gaan wij in gesprek met onder meer Adri Duivesteijn, senator voor de PvdA en expert op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen. Tijdens verdiepingssessies kunt u doorspreken over onderwerpen als de omgevingswet en woningcorporaties in de 21e eeuw. Van harte welkom! 

Willeke de Jager

  • Willeke de Jager is projectonderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zij analyseerde de huidige woningmarkt en schreef een visie over deze markt vanuit christelijk-sociaal perspectief. Eerder was zij beleidsmedewerker en deed zij voor de ChristenUnie-fractie onderzoek naar onder meer volkshuisvesting.

Nieuwe WI-studie over wonen

De Rijksoverheid doet haar best doet om voor een goed functionerende woningmarkt te zorgen. Maar het Rijk heeft het dak – de betaalbare woningmarkt – zo ingericht dat de middeninkomens in de knel zitten, en markt en samenleving weinig ruimte ervaren. Ondertussen bekommert de overheid zich weinig met het onderhoud aan de muren – de leefbare woningmarkt en een toekomstbestendige woningvoorraad. Zo weinig dat de markt en de samenleving daarin te weinig ondersteuning en richting ervaren. De balans tussen de rollen van overheid, markt en samenleving is daarmee zoek.

Om deze verhoudingen op de woningmarkt weer in evenwicht te krijgen, pleit Willeke de Jager in een nieuwe WI-studie voor een herziening van de rol van het Rijk op de woningmarkt. Hiervoor geeft ze drie denkrichtingen, namelijk: ruimte laten aan markt en samenleving, richting geven aan een toekomstbestendige woningvoorraad en een vangnet voor kwetsbare huishoudens, wijken en regio’s.

Debaters

  • Adri Duivesteijn (PvdA) is als PvdA-senator woordvoerder op het gebied van Ruimtelijk ordening en Wonen. Al 45 jaar is hij intensief betrokken bij de kwaliteit van woningen, architectuur, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, en de rol van de eindgebruiker daarbinnen.

  • Ankie van Tatenhove is wethouder namens de ChristenUnie in Lanslingerland, waar volkshuisvesting tot haar portefeuilles behoort. 

  • Jeroen Hatenboer is wethouder in Enschede namens de VVD. Stedelijke ontwikkeling, wonen en volkshuisvesting behoren tot zijn portefeuilles.

Interactieve werksessies

Anticiperen op de Omgevingswet
In 2019 lijkt de Omgevingswet van kracht te gaan. Maar wat gaat de Omgevingswet ons brengen? Hoe erop te anticiperen? En hoe daarop te reageren vanuit christelijk-sociaal perspectief?

Woningcorporaties in de 21e eeuw
Nieuwe regelgeving - waaronder de nieuwe woningwet - hebben de laatste jaren veel van woningcorporaties gevraagd. Ondertussen is er op de woningmarkt grote behoefte aan betaalbare, duurzame en leefbare woningen. Wat betekenen deze veranderingen voor woningcorporaties, gemeenten en bewoners? Welke rol kunnen woningcorporaties in de toekomst blijven spelen? En hoe kan de overheid hen zowel meer richting als meer ruimte bieden? 

Woonvormen, hoe krijgen ze vorm? 
Hoewel de rijtjeswoning nog steeds ongekend populair is, is er groeiende behoefte aan alternatieven. Alternatieven die voorzien in de behoefte voor mantelzorgen, voor kleiner en duurzamer wonen, én in de groeiende behoefte van wonen als gemeenschapsvorm. Maar deze woonvormen stuiten nogal eens tegen de grenzen van wetgeving op. Welke ruimte zou er moeten zijn voor nieuwe woonvormen? Hoe kunnen gemeenten, maar ook marktpartijen en de samenleving hier in de praktijk op anticiperen?

Herbestemmen - Een nieuw leven voor bestaande gebouwen 
In deze tijd van groeiende noodzaak voor duurzaamheid en het bijbouwen van woningen staat herbestemming van vastgoed terecht in de aandacht. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de struikelblokken en welke rol kunnen overheid, markt en samenleving spelen om herbestemming van vastgoed een succes te maken?

Meld u aan voor het wooncongres

Aanmelding
Blijf op de hoogte van congressen en publicaties
Machtiging

Met het aanvinken van onderstaande velden machtigt u het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie om uw bank te verzoeken het bedrag eenmalig te incasseren en uw bank om dat bedrag van uw rekening af te schrijven.

Weet u uw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.iban-converteren.nl.