Terugblik Wooncongres

Nieuwe WI-studie over wonen

De Rijksoverheid doet haar best doet om voor een goed functionerende woningmarkt te zorgen. Maar het Rijk heeft het dak – de betaalbare woningmarkt – zo ingericht dat de middeninkomens in de knel zitten, en markt en samenleving weinig ruimte ervaren. Ondertussen bekommert de overheid zich weinig met het onderhoud aan de muren – de leefbare woningmarkt en een toekomstbestendige woningvoorraad. Zo weinig dat de markt en de samenleving daarin te weinig ondersteuning en richting ervaren. De balans tussen de rollen van overheid, markt en samenleving is daarmee zoek.

Om deze verhoudingen op de woningmarkt weer in evenwicht te krijgen, pleit Willeke de Jager in een nieuwe WI-studie voor een herziening van de rol van het Rijk op de woningmarkt. Hiervoor geeft ze drie denkrichtingen, namelijk: ruimte laten aan markt en samenleving, richting geven aan een toekomstbestendige woningvoorraad en een vangnet voor kwetsbare huishoudens, wijken en regio’s.

Vernieuwende ideeën voor de woningmarkt - interactieve werksessies

Welke vernieuwende ideeën hebben wij voor de woningmarkt? Met die vraag gingen de deelnemers aan het wooncongres van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie in werksessies aan de slag. Dit waren de winnende ideeën per werksessie.

Adopteer een ambtenaar!
Veel burgerinitiatieven lopen vast in de ambtelijke molen of bij gebrek aan netwerken. ‘Adopteer een ambtenaar’ koppelt burgers aan een ambtenaar. Deze ambtenaar treedt op als ideeën-makelaar, wijst de weg binnen de gemeente en verbindt ideeën tussen burgers. Dit idee werd op het congres door de zaal en jury als beste verkozen! 

Elke gemeente een V&D
De lege winkelpanden van de V&D zijn een symbool geworden voor de noodzaak van herbestemming. Laat dat een positief symbool worden en laten we in iedere gemeente een groep Vrijdenkers & Doeners oprichten. Geen ‘ja-marende’-ambtenaren, maar creatieve geesten die buiten de kaders nadenken over herbestemming.

Middengroepen onder dak
De middengroepen hebben het zwaar op de woningmarkt, het aanbod is schaars en duur. Dat komt neer op marktfalen en marktfalen rechtvaardigt overheidsingrijpen. Dat betekent: meer ruimte voor woningcorporaties om een vangnet voor deze nieuwe kwetsbare groepen te kunnen zijn. Trek de grens van de sociale huursector op tot minimaal 750 euro huur per maand. En verhoog de inkomens grens tot zeker 42.000 euro.


Begeinhof
Voor jongeren die uit een jeugdzorg situatie komen is het vaak knap lastig om goed, zelfstandig te gaan wonen. Tegelijkertijd kent de woningmarkt steeds meer senioren, die liever kleiner, maar wel zelfstandig willen gaan wonen. Een Begeinhof behelst een woongemeenschap, die deze twee groepen aan elkaar verbindt. De senioren kunnen een oogje in het zeil houden op de jongeren, of een vraagbaak zijn op weg naar zelfstandigheid en de jongeren kunnen de senioren op hun beurt helpen met praktische hulp. Net als de begijnhofjes van vroeger, maar dan net iets geiniger…