Christelijk politiek denken wereldwijd

Op 1 maart 2018 is het Wetenschappelijk Instituut gestart met een nieuw project, gericht op het verkrijgen van meer inzicht in ontwikkelingen in het politiek-maatschappelijk denken en handelen onder christenen wereldwijd.

Andere christelijke tradities

Het Nederlandse christelijk-politiek denken, waaraan de ChristenUnie schatplichtig is, staat in een duidelijke historische traditie. Het is gevormd door de Reformatie en verzuiling en de reactie op het liberalisme en secularisatie.

Het christendom is echter buiten Europa ontstaan en heeft zich over alle continenten verspreid. In sommige gebieden, zoals het Midden-Oosten en Oost-Afrika, heeft het christendom een eeuwenoude traditie opgebouwd met eigen autoritatieve bronnen gebaseerd op religieuze en politieke denkers en leiders uit die gebieden. In andere gebieden is het christendom pas de laatste eeuwen geintroduceerd, en vindt sinds de dekolonisatie een dynamisch proces plaats waarin onafhankelijkheids-stromingen (inclusief verzet tegen Europese invloeden) en democratiseringsprocessen samenvallen met explosieve groei van met name de pinksterbeweging.

Als gevolg van globalisering en migratiestromen, en onder druk van de secularisatie in Nederland, raakt men zich hier er geleidelijk bewust van dat deze andere christelijke tradities bestaan, en dat ze ons wellicht iets te bieden hebben. In een wereld waar 77% van de christelijke gemeenschap buiten Europa leeft, en het christelijk geloof daar groeit, terwijl het in autochtoon Nederland afneemt, past ons een luisterend oor: wat willen deze ontwikkelingen ons zeggen, en kunnen wij hier iets van leren?

Projectonderzoeker Madelon Grant

  • Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door Madelon Grant. Grant was van 2010 tot 2018 directeur van SKIN-Rotterdam, een koepelorganisatie van en voor internationale kerken en migrantenkerken.

    Heeft u ideeën of suggesties voor het project over christelijk politiek denken wereldwijd? Mail naar wi@christenunie.nl