Vacature bestuur - Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

Vacature bestuur - Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

2 december 2021 by Wouter Beekers (Directeur)

Het Wetenschappelijk Instituut  van de ChristenUnie is op zoek naar twee bestuursleden, waaronder een penningmeester.

WI ChristenUnie

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft als doel het christelijk-politieke denken te verdiepen en te vernieuwen. Het doet dit onder andere door publicaties, congressen, lezingen en cursussen. Vanuit zijn onafhankelijke positie wil het WI dienstbaar zijn aan de ChristenUnie en relevante bijdragen leveren aan het publieke debat. Het WI heeft een onderzoeksprogramma en speelt in op actuele debatten en vragen. Lees verder over het WI op wi.christenunie.nl/over-het-wi

 Bestuur

Het bestuur van het WI heet officieel het Curatorium. Het bestuur vergadert in principe vijf keer per jaar. De dagelijkse leiding van het WI heeft het opgedragen aan zijn directeur. Ter vergadering legt de directeur verantwoording af over de activiteiten en publicaties van het WI. Bestuursleden lezen tussentijds mee bij de totstandkoming van publicaties.

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming. Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed. Lees verder over het Curatorium op wi.christenunie.nl/curatorium

 Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden. Naast de leden kent het Curatorium ook vier vaste adviseurs (namens de Eerste en Tweedekamerfractie, de Bestuurdersvereniging en de jongeren).

In het bestuur als geheel zijn de volgende kwaliteiten vertegenwoordigd:

 • kennis van politieke filosofie, in het bijzonder van het christelijksociale denken, met aandacht voor de verschillende denktradities daarbinnen;
 • vertegenwoordiging van diverse wetenschappelijke perspectieven: van ethiek tot economie;
 • kennis van de politieke praktijk en de context waarbinnen vertegenwoordigers en bestuurders van de ChristenUnie handelen;
 • bekendheid met het politieke krachtenveld waarop een wetenschappelijk instituut opereert;
 • ervaring met de organisatorische vraagstukken, om de keuzes van de directeur te beoordelen en deze van advies te voorzien.

 Profielschets bestuurslid

Een bestuurslid van het WI:

 • heeft affiniteit met de missie van het WI;
 • onderschrijft de grondslag van de ChristenUnie, is lid van de partij of bereid dat te worden;
 • kan mee denken over de verbinding tussen abstracte analyses en de praktische leefwereld;
 • kent het politieke krachtenveld en kan daarop waken over de eigen rol van het WI;
 • brengt binnen het Curatorium een eigen perspectief in;
 • is beschikbaar voor vijf vergadermomenten per jaar (momenteel de maandagavond).

 Penningmeester WI

De penningmeester:

 • treedt op met gelijke bevoegdheden als ieder bestuurslid.
 • overziet het financiële speelveld en de risico’s van een kleine organisatie als het WI en kan op strategisch niveau goed toezicht houden op de financiële afwegingen, waarvoor de directeur voorstellen doet.
 • heeft contactmomenten met de directeur over begroting, jaarrekening en tussentijdse afwegingen;
 • treedt waar nodig op als vertegenwoordiger van het WI als het gaat om financiële kwesties, bijvoorbeeld in contact met het Landelijk Bestuur, de Bestuurdersvereniging of de accountant.

Vanuit het bestuur begeleiden Esther Paul en Wim Dekker de procedure. Bij belangstelling ontvangen wij graag uiterlijk 10 januari uw brief en CV. Contactpersoon is directeur Wouter Beekers beschikbaar: wouterbeekers@christenunie.nl.

Download hieronder de vacature.