Over het WI

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie slaat bruggen tussen de christelijk-sociale traditie, de dagelijkse politiek en de toekomstvisies. We doen dat door het uitbrengen van publicaties en het organiseren van congressen, discussies en lezingen. Zo willen wij een stem zijn in de publieke opinievorming, en christenpolitici van dienst zijn in plaatselijke gemeenten, provincies, Den Haag en Brussel.

Wat hebben wij u te bieden?

Onze missie

Wij hebben onszelf ten doel gesteld:

 1. het tot verdere ontwikkeling brengen van het christelijk denken over staat en samenleving, met inachtneming van hetgeen daarover in de traditie van het gereformeerd protestantisme naar voren is gebracht;
 2. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, primair ten dienste van de ChristenUnie en zijn vertegenwoordigers in raden, staten, kamers en het Europees Parlement;
 3. het stimuleren van bezinning en discussie over de resultaten van dit onderzoek, zowel binnen de ChristenUnie als daarbuiten.

Het curatorium van de mr. G. Groen van Prinsterer stichting is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de publicaties en projecten van het Wetenschappelijk Instituut. Het curatorium is tevens Stichtingsbestuur.

 • W.M. (Wouter) de Jong MSc - voorzitter
 • Drs. W.H. (Wim) Dekker
 • Dr. A. (Albert) van der Horst
 • Ir. W. (Wilhelm) Kolkman MBA
 • Mr. M. (Mentko) Nap
 • Dr. E. (Esther) Paul-Jonker
 • Dr. M.A. (Martine) Vonk
 • Dr. E.E.W. (Eppo) Bruins - namens de Tweede Kamerfractie
 • Prof. dr. M.J. (Maarten) Verkerk - namens de Eerste Kamerfractie
 • Mevr. J.M. (Jolanda) de Heer - namens Bestuurdersvereniging
 • Mevr. A. (Annemarie) Foppen, MSc, MA - namens PerspectieF

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie staat in een lange (Nederlandse) traditie van christelijke bezinning op politiek en samenleving. Het instituut is vernoemd naar mr. G. Groen van Prinsterer (1801 – 1876), die een belangrijke rol speelde in de opkomst van een christelijke politiek.

De Groen van Prinstererstichting werd opgericht als Wetenschappelijk Instituut van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), voorganger van de ChristenUnie. In haar denkwerk speelde partijideoloog en lange tijd Tweede Kamerlid Bart Verbrugh een belangrijke rol. De laatste directeur was Rienk Janssens, nu algemeen secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Ook de andere voorganger van de ChristenUnie, de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), had een wetenschappelijk instituut: de Marnix van Sint Aldegonde Stichting. De bekendste directeuren zijn André Rouvoet, later fractievoorzitter van de ChristenUnie en vicepremier, en Roel Kuiper, later tevens hoogleraar reformatorische wijsbegeerte en sinds 2007 lid van de Eerste Kamer.

Het oude logo van het WINa de oprichting van de ChristenUnie werden beide instituten samengevoegd. Roel Kuiper werd de eerste directeur van het nieuwe wetenschappelijk instituut. Met Dienstbare samenleving (2001) en Dienstbare overheid (2003) voorzag hij de ChristenUnie van twee belangrijke basispublicaties.

In 2008 werd Gert-Jan Segers directeur. Segers, politicoloog van opleiding, werkte eerder als beleidsmedewerker van de RPF-Tweede Kamerfractie en als zendingswerker in Egypte. Segers verwerkte deze ervaringen in de studie Voorwaarden voor vrede. De komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland (2009). En onder zijn leiding verscheen de “DVD”-reeks: Dienstbare politiek (2011), Vrijheid (2010) en Duurzaamheid (2011). In die jaren startte het Wetenschappelijk Instituut een masterclass voor ChristenUnie-politici en het Fellowsprogramma voor jongeren met interesse in de christelijk-sociale traditie.

In 2012 werd Segers campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezingen en vervolgens zelf gekozen als parlementariër. Hij werd opgevolgd door Wouter Beekers, historicus, eerder onderzoeker aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit. Actuele speerpunten in de bezinning van het WI zijn: de balans tussen overheid, markt en samenleving, globalisering en de verhouding tussen christenen en politiek. Momenteel kent het WI naast de directeur nog vier medewerkers: onderzoekers Laurens Wijmenga en Lambert Pasterkamp, eindredacteur Groen Mirjam Kosten, projectonderzoekers Madelon Grant en Robert van Putten, en bureaumedewerker Greet Schuurman.