'De stem van kiezers telt ditmaal dubbel'

‘De stem van kiezers telt ditmaal dubbel’

Carla Dik is de lijsttrekker van de ChristenUnie-fractie in de provincie Utrecht. Ze zit sinds 2007 in de Staten en is nu lijsttrekker. “De ChristenUnie heeft bij de provincie volop kansen om vanuit christelijk-sociaal perspectief mede richting te geven aan het politieke debat.”

Door Geert Jan Spijker

Wat motiveert je om lijsttrekker te zijn?

Het streven naar recht en gerechtigheid, zoals beschreven in Micha 6:8, was voor mij een belangrijke motivatie om politiek actief te worden. Het lijsttrekkerschap is een nieuwe uitdaging. Het is eervol om de kar te mogen trekken, maar het geeft ook extra verantwoordelijkheid. Als lijsttrekker sta ik er niet alleen voor, want ik heb geweldige collega’s die samen met mij de standpunten van de ChristenUnie voor het voetlicht brengen.

Waarom is de ChristenUnie jouw partij?

Ik voel me thuis bij een partij waar je voluit christen kunt zijn. Politiek bedrijven met een open Bijbel is niet altijd makkelijk, want de Bijbel geeft geen pasklare antwoorden op alle vraagstukken van vandaag. Het is echter wel de basis voor mijn, ons politieke handelen. De ChristenUnie komt daarbij tot heldere standpunten die niet ‘links’ of ‘rechts’ zijn. We komen op voor sociale verbanden in de samenleving en voor alles wat kwetsbaar is, zonder te betuttelen, maar pleiten ook voor een kleine overheid en een solide financieel beleid.

Waar ligt het belang van het middenbestuur?

Het middenbestuur is een essentiële schakel tussen Rijksoverheid en lokaal bestuur. De provincie vervult taken die de gemeentegrens overschrijden en tegelijk te ver afstaan van de Rijksoverheid. Voorbeelden zijn het landelijk gebied, de regionale economie, locaties voor wonen en werken, regionaal OV en provinciale wegen. Provincies zijn onmisbaar in het ‘Europa van de regio’s’. Zeventig tot tachtig procent van de richtlijnen uit Europa wordt uitgevoerd op decentraal niveau, dus door provincies en gemeenten.

Welke thema’s zijn de afgelopen termijn belangrijk geweest in Utrecht?

Wachtlijsten in de jeugdzorg, Agenda Vitaal Platteland, onderzoek woningbouwlocaties, huisvesting Provinciehuis, visie middenbestuur en kerntakendiscussie, leegstaande kantoorpanden, revitalisering bedrijventerreinen, energietransitie opgave, verkeersproblematiek Ring Utrecht, herinrichting polder Groot Mijdrecht Noord, inrichtingsplan voor de voormalige vliegbasis Soesterberg, viering Vrede van Utrecht… Eigenlijk te veel om op te noemen.

Welke resultaten hebben jullie geboekt?

Daarvan wil ik er één uitlichten. Onder leiding van ChristenUnie-gedeputeerde Wouter de Jong zijn een toekomstvisie en strategiedocument voor de provincie opgesteld. Kern van Utrecht 2040 is dat people, planet en profit in samenhang, dus duurzaam worden ontwikkeld. Dat klinkt logisch, maar is niet vanzelfsprekend. Maar al te gemakkelijk wordt planet overschaduwd door profit. Het Utrecht 2040 netwerk bestaat uit gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het mooie is dat de provincie niet allemaal nieuwe plannen bedenkt, maar aansluit bij initiatieven in de samenleving.

Waarin maakt de ChristenUnie verschil op dit bestuursniveau?

De provincie heeft geen uitvoerende taken op sociaal gebied. Daarom vraagt men zich wel eens af of we een christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Onterecht. De keuzes die we maken op het gebied van milieu, natuur, ruimtelijke ordening etc. hebben direct gevolgen voor de inrichting van ons land en voor de leefbaarheid in onze samenleving. Met name op het gebied van duurzaamheid en natuur ligt er een directe oproep vanuit de Bijbel om de aarde te bewerken en bewaren voor volgende generaties. De ChristenUnie heeft bij de provincie volop kansen om vanuit christelijk-sociaal perspectief mede richting te geven aan het politieke debat.

Hebben jullie specifieke speerpunten voor de komende jaren?

Duurzaamheid is de leidende draad in ons verkiezingsprogramma. Behalve inzet op schone energie gaat het om behoud van biodiversiteit en landschappen, het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, goed omgaan met grondstoffen en afval, een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, meer milieuvriendelijke mobiliteit en een gezonde economie. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten staat de komende jaren prominent op onze agenda.

Heb je bepaalde verwachtingen van de verkiezingen? Hoe bereiken we de mensen met provinciale thema’s?

Het is belangrijk om de straat op te gaan en de kiezers te spreken. Tijdens de campagnetour werken we met losse flyers, zodat we per gemeente of regio kunnen laten zien wat de provincie doet en welke keuzes de ChristenUnie daarbij maakt. Daarnaast ben ik, net als veel ChristenUnie-collega’s, actief op Twitter, LinkedIn, Hyves en Facebook. Het bereik hiervanis veel groter dan het traditionele persbericht. Bovendien zijn social media interactief. Ik krijg veel reacties.

Welke rol spelen Eerste Kamerverkiezingen op (en in aanloop naar) 2 maart?

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn de eerste testcase van dit nieuwe kabinet. De PVV doet mee aan de Statenverkiezingen vanwege de felbegeerde zetels in de Eerste Kamer, waar het huidige kabinet nu geen meerderheid heeft. De invloed van de landelijke politiek is groot, maar dit zijn wel in de eerste plaats verkiezingen voor Provinciale Staten. De provinciale verkiezingen bieden kansen voor de ChristenUnie om zich te profileren als partij voor de regio’s. In de aanloop naar 2 maart moeten we benadrukken dat de stem van kiezers dubbel telt: voor Provinciale Staten en – indirect – voor de Eerste Kamer.

Wil je tot slot nog wat kwijt?

De huidige tendensen in de samenleving en – in het verlengde daarvan – de politieke situatie in ons land baren mij grote zorgen. Natuurlijk wil ik de ogen niet sluiten voor reële problemen die mensen ervaren, want die zijn er. De vraag is echter of de nu gekozen weg op alle onderdelen de juiste oplossingen biedt. Ik zou ieder willen vragen alert te zijn op wat er om ons heen gebeurt en een kritische houding aan te nemen in het gesprek daarover. Gebed voor onze samenleving en voor hen die dit land besturen, zowel lokaal en provinciaal als landelijk, is onmisbaar.

 

KADER

Carla Dik-Faber is getrouwd en heeft een dochter. Ze is afgestudeerd in de kunstgeschiedenis en heeft daarin als freelancer gewerkt. Vanaf 2003 tot maart jl. was ze gemeenteraadslid in Veenendaal. Sinds 2007 is ze lid van Provinciale Staten van Utrecht, vanaf begin 2010 tevens fractievoorzitter.