ChristenUnie: bidden en werken

ChristenUnie: bidden en werken

 

Een pleidooi voor de oprichting van ChristenUnie-gebedsgroepen

 

Door Frans de Lange

 

In christelijk Nederland groeit de laatste jaren de aandacht voor gebed. Waar gebed in het verleden vooral een plek had in de binnenkamer en binnen de kerkdienst, ontstaan nu ook allerlei andere gebedsinitiatieven. Het lijkt er op dat christenen het belang van het gebed steeds meer onderkennen. Op zich is dat natuurlijk niet vreemd, want het was de Here Jezus zelf die ons het belang van gebed heeft geleerd. Urenlang was hij soms in gesprek met de Vader. In de bijbel worden ook wij ertoe opgeroepen om aanhoudend te bidden.

 

Broodnodig

Op de één of andere manier lijkt het gebed binnen de ChristenUnie nog niet de plaats te krijgen die het eigenlijk zou verdienen. Steeds weer mogen we concluderen dat we een partij zijn die echt gaat voor de inhoud. Dat is iets om te koesteren en laten we dat vooral vasthouden. Maar zouden we niet om nog meer wijsheid mogen bidden? Krijgt het gebed binnen de partij de positie die het verdient? 

We leven in een lastig tijdsgewricht. Nederland lijkt zich van God af te keren. Het christelijk geluid roept vaak weerstand op. Er is veel gebed nodig voor ons land, maar ook voor onze woonplaats. Niet alleen vanwege de crisis, maar ook vanwege het morele verval. De politiek verruwt niet alleen in Den Haag, maar ook in het land. Er is wijsheid en takt nodig om het christelijk geluid geloofwaardig te laten horen in de politiek. ChristenUnie-politici zijn vaak eenzame strijders die voorbede nodig hebben om staande te blijven en op een goede wijze de Heer te dienen in de politiek.

 

Lokale gebedsgroepen

Gedurende de afgelopen jaren ben ik er van overtuigd geraakt dat er iets moet gebeuren. De ChristenUnie zou eigenlijk nog meer een biddende partij moeten worden. Lastige vraag blijft dan: hoe kunnen we dat bereiken? Bijna iedereen die politiek actief is geworden, heeft iets met politiek en/of besturen. De primaire interesse is dus vooral gericht op politiek en vaak niet op gebed. De agenda’s van onze politici zijn ook nog eens rijkelijk gevuld. Gezin, kerk en werk vragen de nodige aandacht. Soms vraag ik me af: waar zijn de bidders binnen de partij? Hoe krijgen we bidders gemobiliseerd?

De oprichting van een Haagse gebedsgroep, die maandelijks bij elkaar komt om te bidden voor en met politici in regering en parlement, heeft  geleid tot het volgende idee: het zou bijzonder waardevol zijn als in iedere plaats waar de ChristenUnie actief is zo’n ChristenUnie-gebedsgroep zou ontstaan. Uiteindelijk zijn we daarover verder gaan nadenken en willen we nu in gesprek met lokale kiesverenigingen om op die manier de totstandkoming van lokale ChristenUnie-gebedsgroepen te stimuleren..

 

Doel

De gedachte achter een ChristenUnie-gebedsgroep is dat de lokale gebedsgroep in het bijzonder gaat bidden voor de gemeente en haar inwoners maar ook meer specifiek voor het gemeentebestuur. Daarnaast zal worden gevraagd om te bidden voor de landelijke en provinciale politiek en onze vertegenwoordigers die daar werkzaam zijn. Bij de samenstelling van de gebedsgroep wordt primair gedacht aan partijleden met een hart voor gebed, aangevuld met lokale politici, die op deze wijze hun steentje kunnen gaan bijdragen aan het werk van de partij.

Het zou mooi zijn als deelnemers zich voor langere tijd willen verbinden aan een dergelijk initiatief. Juist door voor een langere periode trouw met elkaar te bidden kan er een goede basis worden gelegd onder de arbeid van onze politici. De invulling van de gebedsgroep zal in iedere gemeente uiteindelijk weer anders zijn.

 

Zegen

Bovenstaande gedachten zijn tot stand gekomen door goed te kijken naar de ervaring met gebedsgroepen  binnen kerken, maar ook binnen bedrijven en andere organisaties. Telkens weer blijkt dat de Here zijn zegen verbindt aan gebedsactiviteiten. Het zou fantastisch zijn als deze opzet ook elders navolging kan krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat de partij, haar vertegenwoordigers en ons land daar baat bij zullen hebben. Het gebed keert namelijk nooit leeg weer.    

Ik hoop dat u eens na zult willen denken of een ChristenUnie-gebedsgroep misschien iets is waar u in uw gemeente mee aan de slag zou kunnen. Graag komen wij naar u toe om er eens nader over van gedachten te wisselen. Niet om te zeggen hoe het moet maar vooral om u een beetje op weg te helpen met tips en ervaringen. Zodat er ook in uw plaats een krachtig gebedswerk tot stand kan komen tot eer van Hem!                            

 

 

KADER

Frans de Lange is burgemeester van Elburg en was tot voor kort voorzitter van de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Hij is aangesteld als opbouwwerker voor het gebed binnen de ChristenUnie. Hij is van harte bereid om bij uw kiesvereniging langs te komen. Als u merkt dat dit artikel uw hart raakt en u mee wilt werken aan een gebedsgroep in uw kiesvereniging, neem dan contact met hem op via info@fransdelange.nl.