Handreiking Jeugd en gezin

Handreiking Jeugd en Gezin

 

Door Bernadette van den Berg, adviseur kiesverenigingen

 

Al eerder meldden wij in DenkWijzer het bestaan van de werkgroep Jeugd en Gezin binnen de ChristenUnie. Inmiddels heeft de werkgroep een Handreiking
Jeugd en Gezin geschreven voor alle ChristenUnie-bestuurders. Deze is onlangs verspreid onder alle ChristenUnie-bestuurders (digitaal) en is per post verstuurd naar de secretarissen van alle kiesverenigingen. Mocht u de mail gemist hebben, de Handreiking Jeugd en Gezin is te downloaden via: http://intranet.christenunie.nl.

 

Nog even, waarom ook al weer de werkgroep Jeugd en Gezin?

Op verzoek van het Politiek Beraad (het overlegorgaan van alle ChristenUnie-geledingen) is de werkgroep Jeugd en Gezin geformeerd. De reden voor de instelling van deze werkgroep is dat de informatiestromen tussen ‘Den Haag’ en de gemeentelijke en provinciale politici binnen de ChristenUnie kunnen worden verbeterd.

Zo komt bijvoorbeeld informatie over zowel lokale of provinciale knelpunten, als oplossingen en ideeën op het gebied van jeugd- en gezinsbeleid, onvoldoende door bij de Tweede Kamerfractie en de minister. Andersom worden kansen en ideeën die onze politici in Den Haag zien onvoldoende doorgegeven aan lokale en provinciale politici. Kortom, de onderlinge uitwisseling kan beter. De werkgroep probeert deze informatie-uitwisseling te verbeteren, en daarmee de beleidsvorming rond een van de Christenunie-speerpunten te verbeteren.

 

Waarom nu een Handreiking?

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook op lokaal en provinciaal niveau zetten ChristenUnie-bestuurders zich in om jeugd- en gezinsbeleid op de kaart te zetten. Dat vraagt om een focus op deze punten, een duidelijke visie op onderdelen en concrete voorbeelden en handreikingen, zodat bestuurders hiermee aan de slag kunnen gaan. In dit document is hiertoe een poging gedaan.

Omdat het beleidsveld erg in ontwikkeling is, is bewust gekozen voor een Handreiking met daarnaast een digitaal dossier op Intranet (http://intranet.christenunie.nl/jeugdengezin). Dit dossier wordt telkens aangevuld met actuele zaken, lokale/provinciale initiatieven, etc.

 

Wat staat er in de Handreiking?

Het eerste hoofdstuk bevat een korte inleiding over standpunten in het verkiezingsprogramma en hoe herkenbaar die punten in het coalitieakkoord zijn. Omdat er nog voldoende aandachtspunten zijn met betrekking tot beleid rond Jeugd en Gezin benoemt het tweede hoofdstuk enkele thema’s waarop we ons de komende jaren kunnen concentreren:

 

Algemene speerpunten

- Inzetten op het gezin als belangrijke basis waarin kinderen opgroeien en opgevoed worden is een belangrijk thema. Daarom zal de ChristenUnie zich moeten blijven inzetten voor een goed gezinsbeleid. Maar ook kan de partij inzetten op: hoe gezinsvriendelijk is het gemeentelijke beleid? Is de gemeente gezinsproof?

- Niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn, ook de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren: het sociale netwerk. Het herwaarderen van dat netwerk moet de volle aandacht krijgen. Door het versterken van kringen rondom het gezin krijgen projecten als de Eigen Kracht Conferenties grotere slagingskansen. De ChristenUnie moet zich inzetten voor het versterken van de sociale samenhang.

- Bestuurlijk en politiek spreelt men vaak over de keten. De partners in de keten moeten samenwerken. Dat is juist, maar door het aan de keten over te laten komt de samenwerking en het elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheid niet zomaar op gang. Daarvoor is bestuurlijke doorzettingsmacht nodig en een volwaardig ketenregisseurschap met voldoende instrumenten. Die doorzettingsmacht moet bij een lokale bestuurder komen en vereist een goede bestuurlijke samenwerking (provincie en gemeenten) binnen het stelsel.

 

Specifieke speerpunten

- Het terrein van Jeugd en Zorg springt er in het jeugd- en gezinsbeleid volop uit. Hierin heeft de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin de volle aandacht. Hoe is dit te concretiseren, krijg ik maatwerk voor de eigen gemeente? Hoe kun je dit in plattelandsgemeenten vormgeven? Welke partners betrek je er bij? De eerste voorbeelden zijn er, maar worden op diverse manieren ingevuld. Door voldoende handreikingen en voorbeelden mee te geven kunnen ChristenUnie-bestuurders initiatief nemen om voorstellen te doen, zodat de ontwikkeling in alle gemeenten goed totstandkomt.

- Op het vlak van Jeugd en Educatie moet er aandacht zijn voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het voortijdig schoolverlaten. (hoofdstuk 4.2)

- De problematiek van hangjongeren, alcohol en drugsgebruik, vernielingen en overlast is in veel gemeenten een belangrijk thema. Dat vraagt een integrale aanpak vanuit zorg en repressie. Jeugd en Veiligheid is door invoering van diverse nieuwe maatregelen een specifiek thema om meer werk van te maken. (hoofdstuk 4.3)

- Tot slot is er op het vlak van Jeugd en Vrije tijd het nodige te doen in het bevorderen van gezond gedrag. Daar liggen veel kansen als je denkt vanuit preventie. Sport en bewegen, gezonde voeding, etc. Ook moeten we daarbij de voorzieningen voor jongeren aan de orde ten stellen.

 

Deze thema’s worden in de daarop volgende hoofdstukken uitgewerkt in een bondige beschrijving, die gepaard gaat met concretiseringen en verschillende voorbeelden van projecten die uitvoering geven aan dat thema.

Hoofdstuk 7 geeft enkele aanzetten om te werken aan een cultuur van samenwerken aan jeugd- en gezinsbeleid binnen de ChristenUnie.

 

Online-dossier

Naast deze praktische handreiking is voor u als ChristenUnie-bestuurder een online-dossier gemaakt op Intranet (http://intranet.christenunie.nl/jeugdengezin) met daarin voorstellen, projecten en beleidsnota’s om in uw eigen gemeente of provincie aan de slag te gaan. Het dossier vullen we telkens aan met goede voorbeelden die we vanuit de praktijk krijgen. We nodigen u dan ook uit om voorbeelden uit uw gemeente en provincie aan te dragen. Deze kunt u mailen naar jeugdengezin@christenunie.nl. Als u lokaal/provinciaal problemen o.i.d. signaleert die van belang zijn voor onze Tweede Kamerfractie/Minister voor Jeugd en Gezin, kunt u ons ook mailen. Wij zorgen dat het bij de juiste persoon terechtkomt.

 

Hoe nu verder?

Via het partijbureau zal de werkgroep via verschillende kanalen communiceren en zich onder andere richten op het vervullen van de volgende functies:

-      kennisplatform

-      verbinden van bestuurders om elkaar te motiveren en te ondersteunen

-      klankbordfunctie

-      signaleren van knelpunten op dit beleidsterrein

-      verstrekken van informatie over dit beleidsterrein

-      versterken van de onderlinge uitwisseling, onder andere door het stimuleren van netwerken (bijvoorbeeld op ChristenUnie-bijeenkomsten)

 

Uw rol als ChristenUnie-bestuurder

-         U kunt concreet met deze ChristenUnie-speerpunten aan de slag in uw gemeente/provincie.

-         U kunt helpen door uw ideeën/good-practices te mailen naar de werkgroep Jeugd en Gezin, die goede ideeën zal verspreiden.

-         Als u knelpunten ervaart, kunt u deze mailen aan de werkgroep, zodat knelpunten worden gesignaleerd en doorgegeven aan bijvoorbeeld onze Tweede Kamerfractie/Minister voor Jeugd en Gezin.

-         Ken de mede-politici in uw regio, zodat u makkelijk via mail/telefoon vragen/ideeën kunt uitwisselen.