In groene banen

Groene banen

 

Door Cynthia Ortega, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

 

De afgelopen tijd ben ik vaak bepaald bij de betrekkelijkheid van dingen. Een zekerheid blijkt in één moment weggevaagd te kunnen worden. Vorig jaar bijvoorbeeld vroegen sociale partners en politici zich af op welke manier de krapte op de arbeidsmarkt opgelost kan worden. Een half jaar later horen wij van faillissementen, ontslagen en van bedrijven die een beroep doen op de regeling werktijdverkorting. De kredietcrisis en de economische neergang beginnen hun tol te eisen. Gelukkig is dat niet in alle sectoren het geval. Agrarische sectoren hebben minder te maken met omzetdaling, maar alertheid is geboden. Duurzame oplossingen zijn nodig om de werkloosheid te bestrijden.

 

Metsvergisting en stadsverwarming

In het debat over energiebesparing in de gebouwde omgeving heb ik aandacht gevraagd voor de kansen voor onze duurzaamheidambities. Investeren in duurzaamheid met als gevolg verduurzaming van onze economie zal groene banen voortbrengen. Het is nu de tijd om voortvarend met zon- en windenergie, maar ook met biogasinstallaties voor duurzame-energie-opwekking aan de slag te gaan. Ondernemers in de agrarische sector moeten de mogelijkheid krijgen om mestvergisting in combinatie met stadsverwarming toe te passen. Dit keert het mestprobleem ten goede. Natuurlijk is het niet reëel om te stellen dat wij hiermee de recessie het hoofd kunnen bieden, maar het is wel een kans die we moeten benutten.

 

Van metaalbewerker tot boer

Ofschoon het aantal werklozen met de dag groeit, is er nog steeds sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. De agrarische sector bijvoorbeeld kampt met tekorten aan arbeiders. Mobiliteitscentra moeten zo snel mogelijk zicht krijgen op de succes- en probleemsectoren om zodoende vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Ik ben een warm pleitbezorger van het ‘van werk naar werk’ begeleiden van werknemers. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat iemand het beste te herplaatsen is vanuit een werksituatie. De focus moet er op gericht zijn om werknemers die bedreigd worden met ontslag zo snel mogelijk in de gelegenheid te stellen op zoek te gaan naar een andere baan. Dit vraagt om het flexibel omgaan met opzegtermijnen, maar ook de wil om langere reisafstanden te maken. Minister Donner wil structurele oplossingen en zet hoog in op scholing. Maar ik vraag mij af in hoeverre het mogelijk is het beschikbaar gekomen arbeidspotentieel op korte termijn klaar te stomen voor onvervulbare vacatures. Het is niet simpel om een metaalbewerker op korte termijn om te scholen tot boer.

 

Cultuuromslag

Naast creativiteit, flexibiliteit en een onorthodoxe aanpak, is een cultuuromslag in het denken bij zowel de werkgever als de werknemer nodig. Nadruk op ‘Lifetime jobs’, verticale carrièregroei en functiegerichte scholing moeten plaatsmaken voor duurzame inzetbaarheid. Het kabinet moet vooral voorwaardenscheppend zijn en zoveel mogelijk de belemmeringen in het proces ‘van werk naar werk’ wegnemen. Een brochure met handige tips voor werkgevers op welke manier zij dit proces succesvol kunnen doorlopen, lijkt mij geen overbodige luxe. Ik roep het kabinet op om in te zetten op groene banen, op meer groene handen en groene bedrijfsopvolging.