Keten en hokken

Drankketen

 

Door Bort Koelewijn

 

Bezoek van Binnenlandse Zaken en de VNG. Mevrouw Ter Horst heeft een brief aan de gemeenten gestuurd waaruit blijkt dat zij zich zorgen maakt over de jongeren in drinkketen. De brandveiligheid baart haar zorgen en het overmatig alcoholgebruik. De gemeente Rijssen-Holten heeft een beleid over drinkketen vastgesteld en medewerkers van BZK en de VNG willen weten hoe dat in de praktijk uitpakt.

 

‘Waarom hebben jullie ons dat niet eerder verteld?’

Voordat wij een beleid gingen vaststellen hebben wij jongeren en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Die bijeenkomst werd goed bezocht. Tijdens die bijeenkomst vertelden wij welke keten (17) bij ons bekend waren. De brandweercommandant had samen met de wijkagent alle keten bezocht. We toonden een filmpje over de snelheid waarmee een brand in een keet om zich heen kan slaan. Ook hadden wij Tactus uitgenodigd om voorlichting te geven over de gevolgen voor de gezondheid van kinderen als zij op jonge leeftijd alcohol gebruiken.  Op die avond werd heel positief gereageerd. De jongeren namen het ons kwalijk dat wij hen al niet eerder op de risico’s van alcoholgebruik hadden gewezen toen ze nog veel jonger waren dan nu. Uit het gesprek bleek dat ouders hun kinderen liever naar een keet zien gaan dan dat zij ergens op straat rond hangen.

 

Convenant

Onze beleidsregels voorzien erin dat wij commerciele keten niet toestaan. Een keet mag alleen worden bezocht door een besloten groep. We staan het gebruik van een keet alleen toe als dat deel uitmaakt van een erf. De eigenaar van het erf is verantwoordelijk. Om te borgen dat slechts een besloten groep de keet bezoekt, dient de eigenaar aan het college een convenant te overleggen waarin is vastgelegd wie daar mogen komen. Dat is aan een maximum gebonden. Ook moet in het convenant zijn geregeld op welke tijden de keet gebruikt mag worden en hoe omgegaan wordt met alcohol. De wijkagent, politie en jongerenwerker krijgen te allen tijde toestemming om een keet te bezoeken. Een keet zien wij als een sociale ontmoetingsplek. Als aan de voorwaarden wordt voldaan gaan wij ervan uit dat er geen strijd is met het bestemmingsplan. Een (agrarisch) erf wordt in de dagelijkse praktijk immers voor meer sociale doelen gebruikt.  Als op een boerderij jongeren onderling een partijtje voetballen kan dat toch ook, hoewel het bestemmingsplan geen bestemming ‘sportdoeleinden’ bevat.  Als zij aan hun brommers sleutelen is het ook nog geen rijwielherstelwerkplaats. Dat wordt in ons beleid anders wanneer er geen convenant wordt overgelegd. Bij gebruik als keet wordt dan de verdenking gewettigd dat wel in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld of in strijd met andere regels zoals de Horecawetgeving. Als geen convenanten worden overgelegd, dan treedt het gemeentebestuur op.

De brandweer is opnieuw alle keten langs geweest. Adviezen van de brandweer zijn overgenomen. De electra ziet er al veel beter uit, gordijntjes zijn verwijderd en een brandblusser is in de buurt. Ik heb begrepen dat in sommige keten dominees catechisatie geven!  Voor de meeste keten zijn de convenanten ondertussen op het gemeentehuis ontvangen.

 

In beginsel

Het bezoek trok de aandacht van de pers. Onze bezoekers vertelden via de media dat het ministerie in beginsel tegen drinkketen is, maar in het land wel naar praktijkvoorbeelden wil kijken. Een gezonde benadering!