Overdrachtsbelasting en Openbaar Vervoer-belasting

 

Overdrachtsbelasting en Openbaar Vervoer-belasting

 

Door Kees Tadema, lid van de Provinciale Staten in Flevoland

 

 

I. Wijziging overdrachtsbelasting

Verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen (OVB) maakt de woningmarkt toegankelijker en geeft een duurzame economische impuls, stellen de kamerleden Leen van Dijke en André Rouvoet aan de vooravond van de behandeling van het belastingplan in het jaar 2002. Ik sluit mij graag aan bij hun stelling en werk dat hier wat verder uit.

De huidige systematiek bij levering van vastgoed is dat er 6% OVB wordt betaald. Als vastgoed binnen een halfjaar weer wordt doorgeleverd aan een ander dan kan de OVB worden teruggevraagd.

 

Probleempunten OVB

Het huidige systeem van OVB heeft de volgende probleempunten:

  • Voor de burger is het betalen van OVB een belemmering om door te stromen naar een andere woning. De mogelijkheid om te verhuizen - omdat de gezinssituatie is veranderd of het werkadres is gewijzigd - wordt door deze financiële barrière negatief beïnvloed.
  • De teruggave van OVB is een faciliteit die vastgoedhandelaren goed uitkomt, terwijl zij met hun handel vaak flinke winsten behalen.
  • De Rijksoverheid kan deze belastinginkomsten van 4,4 miljard niet missen.

 

Aanpak criminele zelfverrijking

De handel in vastgoed blijkt steeds meer in handen van personen te komen die in verband worden gebracht met criminaliteit. Vele publicaties zijn hierover verschenen. Miljarden euro’s worden per jaar verdiend aan vastgoedtransacties. Een van de methoden is om – vaak op dezelfde dag – vastgoed in verschillende handen te laten overgaan. De prijs van het vastgoed kan zo op dezelfde dag flink in waarde toenemen. Door kunstmatig de waarde op te kloppen, kunnen de criminelen een ogenschijnlijk legale winst tonen. Door het inzetten van ‘vrienden’ en stromannen kunnen zij zo hun verdiensten uit criminele activiteiten witwassen. Dit komt veelvuldig voor. Ik vind dat de ChristenUnie een stokje moet steken voor deze ongebreidelde zelfverrijking.

 

Voorstel tot wijziging

Mijn voorstel is om het systeem van de OVB als volgt te wijzigen. De OVB wordt alleen geheven over de waardestijging (winst) bij verkoop bij de verkoper. De verkoper telt de kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf en verbetering van de woning op en trekt deze van de verkoopprijs af. Bij een negatief saldo (waardevermindering) wordt er geen belasting geheven. Bij een positief saldo (waardestijging) is de af te dragen overdrachtsbelasting voorts afhankelijk van de periode tussen de aan– en verkoop.

Het percentage van de OVB over de winst bij verkoop neemt daarbij jaarlijks af.

Bij verkoop binnen een jaar is het OVB-percentage 50% over de winst, elk jaar later neemt het percentage met bijvoorbeeld 10% af. Of er een minimum tarief overblijft, is afhankelijk van hoe de rekensom op macroniveau uitpakt. Voor de huidige woningen, die langer dan 5 jaar in bezit zijn, moet een overgangswaarde worden vastgesteld. Daarbij denk ik aan de WOZ-waarde van 5 jaar terug.

 

Voordelen van dit voorstel

De voordelen van deze methodiek zijn ondermeer de volgende.

  • Voor de burger is het mogelijk om goedkoper door te stromen naar een andere woning. De winst zal bij normale marktomstandigheden over een korte bezitsperiode niet extreem zijn. Daardoor valt de te betalen OVB stukken lager uit.
  • Vastgoed gebruiken om in korte tijd geld wit te wassen wordt zo een erg dure methode en zal daarom minder voorkomen.
  • De vastgoedmarkt wordt doorzichtiger omdat ‘snel geld maken’ niet meer interessant is. Het wordt weer echt beleggen.
  • Het laten uitvoeren van verbeteringen in de woning door zwartwerkers wordt minder interessant, omdat bij het vaststellen van de kostprijs de facturen van de verbeteringen overlegd moeten kunnen worden.

Mijn vraag: wil de ChristenUnie zich inzetten om de methodiek van overdrachtsbelasting te wijzigen?

 

 

II. Invoer Openbaar Vervoer belasting

In Nederland wordt een aantal proeven met gratis openbaar vervoer gehouden. Iedereen weet dat echt gratis niet kan: het OV moet betaald worden. Gratis heeft daarnaast ook negatieve bijwerkingen, die door goedkoper OV worden beperkt. Die laatste optie trekt echter wel extra reizigers. Bij groot wegonderhoud is gebleken dat een groot deel van de automobilisten te verleiden is om het OV te nemen.

Om het milieu te sparen en Nederland weer bereikbaar te maken, stel ik voor om een OV-belasting te gaan heffen. De voorgestelde OV-belasting is een doelbelasting, dat wil zeggen dat de geheven belasting bestemd is voor een bepaald doel, namelijk het openbaar vervoer. Het systeem in Parijs dient als basis.

 

Verlaag de OV-tarieven met 50%

In een artikel van LEDA wordt de OV-belasting uitgelegd zoals dat in Parijs is ingevoerd.[1] ‘Versement transport’ wordt de belasting daar genoemd. Iedere werkgever gaat per werknemer per werkdag € x afdragen.[2] Dit wordt een onderdeel van de loonbelastingaangifte. Als een werknemer minder dan 10 kilometer van het werk woont, is deze bijdrage nihil. Het is immers vreemd als een werknemer dichtbij zijn werk woont en hij toch OV-belasting moet afdragen. Of het een percentage van het loon moet zijn of per werknemer een bijdrage te betalen waaruit een gedeelte van het OV wordt betaald is een keus. Door deze methode is er meer geld voor investeringen en kunnen de tarieven voor het OV omlaag, bij voorkeur met 50%.

De lasten voor de werkgevers die de OV-kosten van hun personeel vergoeden zullen door deze belasting in totaliteit dalen. Meer mensen zullen het OV nemen in plaats van hun eigen auto. Ook nemen de capaciteit en de reismogelijkheden van het OV hierdoor toe.

Mijn vraag: wil de ChristenUnie zich op deze manier inzetten om Nederland weer bereikbaar te maken en de milieubelasting te verminderen?

 

Christelijk-sociaal fiscaal beleid

Bovenstaande twee totaal van elkaar verschillende suggesties geven aan dat de ChristenUnie zich ook in de financieel-economische zin kan profileren. Op de bevordering van de rechtvaardigheid, het opkomen voor de zwakkeren en het bevorderen van goed rentmeesterschap zullen de kiezers de ChristenUnie in het kabinet beoordelen. Onder andere bovenstaande initiatieven laten zien wat christelijk-sociale politiek op fiscaal terrein voor gevolgen kan hebben.

 

 [1] LEDA staat voor ’Legal and Regulatory Measures for Sustainable Transport in Cities’ (Wettelijke en regulerende maatregelen voor duurzaam vervoer in steden).

[2] In Parijs is het tarief 2,2% over het loon.